aros-forsikring-persondata

Behandling af persondata


Vores sikkerhed af dine personoplysninger

 

Aros Forsikrings behandling af personoplysninger omfatter vores behandling af personoplysninger som registreret person i Aros Forsikrings systemer og som bruger på www.aros-forsikring.dk

 

Behandling af personoplysninger
Når Aros Forsikring behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen orientere dig om følgende:

 1. Hvem der er dataansvarlig
 2. Hvilke personoplysninger Aros Forsikring behandler om dig
 3. Hvorfor Aros Forsikring behandler dine personoplysninger
 4. Hvordan Aros Forsikring indsamler dine personoplysninger
 5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
 6. Hvem personoplysningerne videregives til
 7. Aros Forsikrings brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
 8. Dine rettigheder
 9. Hvor længe Aros Forsikring opbevarer dine personoplysninger
 10. Datasikkerhed på aros-forsikring.dk
 11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
 12. Hvordan du kan klage over Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger

1. Dataansvarlig
Aros Forsikring GS er dataansvarlig for de personoplysninger, som Aros Forsikring behandler om dig.
Aros Forsikring er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men alle spørgsmål omkring persondata håndteres af skadechef Kurt Rasmussen, kra@aros-forsikring.dk, tlf. 87 34 50 22.

 

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler Aros Forsikring?
Aros Forsikring indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • IP-adresse
 • Elektroniske spor på aros-forsikring.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere selskaber og skadeforløb
 • Registrering i RKI
 • Oplysninger ved tingsskade
 • Helbredsoplysninger ved personskade
 • Rejseoplysninger ved rejseskade
 • Oplysninger fra CPR-, DMR- og BBR-registret

 

Hvis du selv frivilligt via sociale medier afgiver personoplysninger, kan vi på denne måde have oplysningerne i vores systemer.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger om dig, der er relevante for Aros Forsikring.

 

3. Hvorfor behandler Aros Forsikring personoplysninger?
De indhentede personoplysninger registreres hos Aros Forsikring med henblik på:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Behandling af skader
 • Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
 • Markedsføring
 • Fastlæggelse af brugeradfærd på aros-forsikring.dk
 • Registrering i CRM
 • Korrekt præmieberegning
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale eventuel erstatning via NemKonto
 • Mulighed for dig til at tilgå Min Side med NemID
 • Overholdelse af dokumentationspligten i persondataforordningen
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med kunder og tredjeparter
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering

 

4. Hvordan indsamler Aros Forsikring personoplysninger?

4.a Direkte hos dig
Aros Forsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

4.b Via www.aros-forsikring.dk
Aros Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på www.aros-forsikring.dk. Dette vil f.eks. være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde med en assurandør eller anmelder en skade via Min Side på www.aros-forsikring.dk

4.c Fra andre med dit samtykke
Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Aros Forsikring, kan Aros Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til dette.

Aros Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver.

Følgende er eksempler på tilfælde, hvor vi indhenter dit samtykke:

 • I forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt skal indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Aros Forsikring vil tegne forsikringen.
 • Hvis du anmelder en personskade til Aros Forsikring, skal der indhentes lægelige oplysninger hos andre, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.
 • Forud for markedsføring af Aros Forsikrings produkter og services overfor dig via e-post.

4.d Via cookies
Aros Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.aros-forsikring.dk. En cookie er en lille tekstfil. Cookies gør det muligt, at informationer fra den computer, der besøger hjemmesiden, bliver gemt og opbevares til næste gang, hjemmesiden besøges af den samme computer. Som bruger kan du selv vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer.

4.e Fra registre                
Aros Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Aros Forsikring indsamler data om din bolig via det offentlige BBR-register. 

4.f Facebook
Aros Forsikring modtager personoplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side, hvis du aktivt skriver kommentarer til vores opslag og artikler eller på anden måde kommunikerer til Aros Forsikring.

4.g Optagelse af telefonsamtaler
For løbende at kunne forbedre vores service, kan vi optage indgående telefonsamtaler mellem dig og os. Aros Forsikring anvender udelukkende optagelserne til interne uddannelsesmæssige formål. Vi opbevarer optagelserne sikkert og gemmer generelt disse optagelser i maksimalt 3 måneder, hvorefter de slettes.

 

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen

5.a For at opfylde forsikringsaftalen
Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Aros Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

5.b Samtykke
I de tilfælde, hvor personoplysningerne ikke er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, indhenter Aros Forsikring dit samtykke forud for behandlingen af dine personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i persondataforordningen.

5.c Retlig forpligtelse eller legitim interesse
Aros Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

6. Hvem videregiver Aros Forsikring personoplysninger til?
Aros Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Aros Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

6.a Retligt forpligtet
Aros Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjemand, f.eks. til skattemyndighederne eller politiet.

6.b Til tredjeparter
Aros Forsikring kan overlade personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne. Vi indgår en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger. Du kan se en fuldstændig liste over vores samarbejdspartnere her.

Aros Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

6.c NemKonto
Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Aros Forsikring oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Aros Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

6.d Betalingsservice
Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Aros Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

6.e Misligholdelse
Misligholder du dine forpligtelser over for Aros Forsikring, kan Aros Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.f Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS
Aros Forsikring benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Dine personoplysninger behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering. Dette indebærer, at det er en automatisk prissætning, der ligger til grund for den pris, du får, når du taster dine personoplysninger ind i vores system på www.aros-forsikring.dk.

 

8. Dine rettigheder

Adgang til personoplysninger: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Aros Forsikring har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker, og hvilke personoplysninger der videregives om dig.

 

Rettet personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registret hos Aros Forsikring, ligesom du under hensyntagen til formålene med behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

 

Begrænset eller slettet personoplysninger: Du har ret til at opnå begrænsning af Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har ret til at gøre indsigelse mod Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring og/eller automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Aros Forsikring til en anden myndighed eller virksomhed.

 

Kontaktoplysninger:

Aros Forsikring
Viby Ringvej 4B, 8
8260 Viby J
Telefon 87 34 50 22

E-mail: kra@aros-forsikring.dk

 

9. Hvor længe opbevarer Aros Forsikring dine personoplysninger?
Aros Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Aros Forsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår Aros Forsikring sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 6 måneder. 
 • Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt skade, slettes 5 år efter opsigelsesdatoen af hensyn til Bogføringsloven.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en personskade, slettes 30 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikring, hvor der er anmeldt en skade, som ikke er en personskade, slettes 10 år efter anmeldelse af skaden, dog tidligst 5 år efter opsigelsesdatoen.


10. Datasikkerhed på www.aros-forsikring.dk
Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på www.aros-forsikring.dk er beskyttet med en stærk kryptering. Derfor benytter Aros Forsikring 128 bit SSL under transmission fra din computer til Aros Forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Aros Forsikring, skal du dog være opmærksom på, at Aros Forsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til:

Skadechef Kurt Rasmussen, kra@aros-forsikring.dk, tlf. 87 34 50 22.

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

 

12. Klage til Datatilsynet
Hvis du er utilfreds med Aros Forsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Nyhedsbrev
Kontakt mig