Husforsikring

Som husejer skal du passe godt på dit hus, og du skal kunne føle dig sikker – også hvis der sker en skade. Derfor anbefaler vi, at du tegner en husforsikring og tilføjer de tilvalgsforsikringer, som giver dig den følelse af sikkerhed i hverdagen, som du har brug for. Vores husforsikring kan sammensættes på mange måder, og har du spørgsmål til dækningerne, eller har du brug for rådgivning, så du får valgt rigtigt, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Vær sikker på mere

Prøv vores prisberegner,
og bestil din husforsikring med det samme!

Hvad dækker din husforsikring?

Din husforsikring dækker bygningsbeskadigelse, fx i forbindelse med brand, storm, vand og frost, ligesom den også dækker dit husejeransvar.

Brand

Branddækningen dækker skade på dit hus som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og pludselig tilsodning.


Anden bygningsbeskadigelse

Anden bygningsbeskadigelse dækker dit hus ved fx kortslutning, skade på bygningen efter tyveri, skade på bygningen efter hærværk, udstrømning af vand fra en beholder på mere end 20 liter, storm, oversvømmelse som følge af sky- eller tøbrud eller pludselig skade.


Ejendommens øvrige bygninger

Det kan fx dreje sig om garage, skur eller udhuse, som er gratis medforsikret op til 75 kvadratmeter.

Husejeransvar

Hvis du som ejer af dit hus bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, dækkes dit husejeransvar med op til 10 millioner kr. ved skade på andre personer og med op til 3 millioner kr. ved skade på andres ejendele.


Retshjælp

Under retshjælpsforsikringen dækkes dine sagsomkostninger ved visse private retssager, der indbringes for domstolene eller behandles ved voldgift.

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på
tlf. 7010 4222

Vælg de rigtige tilvalgsforsikringer til dit hus

Skjulte rør og kabler

Forsikringen skjulte rør og kabler dækker alle utætheder, der opstår i bygningens skjulte rør og kabler, samt skader, der udbreder sig derfra, såfremt utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen.


Glas og sanitet

Glas og sanitets-forsikringen dækker alle former for brud på bygningens glas, vinduer, glaskogeplader og toilet samt håndvask. Dækker uanset årsagen med en selvrisiko på 0 kr.


Stikledninger

Forsikring af stikledninger dækker skader sket som følge af utætte stikledninger i jorden.


Svamp og insekt

Dækker bygningsskade forårsaget af trænedbrydende svampe og/eller træødelæggende insekter.


Råd

Rådforsikringen dækker skader forårsaget af råd, der ødelægger træets bæreevne eller funktion. Alle typer rådskader på døre og vinduer dækkes. For enhver rådskade gælder der en selvrisiko på kr. 2.250. pr. beskadiget bygningsdel. Hvis rådskaden er på din udestue, carport eller skur, er selvrisikoen 30 % af de samlede udgifter, dog min. kr. 2.250 pr. beskadiget bygningsdel.


Skadedyr

Ved skade forårsaget af skadedyr dækker skadedyrsforsikringen reparation eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele i beboelsesbygninger.


Udvidet vandskade

Udvidet vandskade-forsikringen dækker skade som følge af vandskade, fx skade efter nedbør, grundvand eller fygesne. Den dækker også udsivning fra synlige installationer samt fra beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter.


Kosmetiske forskelle

Ved en skade på glas og sanitet, skjulte rør og kabler samt stikledninger dækker forsikringen 50 % af udgiften til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede glas, sanitet, fliser og klinker.


Anden pludselig skade

Anden pludselig skade-forsikringen dækker pludselig skade opstået ved aktiviteter, der normalt forekommer i et hjem. For enhver skade gælder ved denne forsikring en selvrisiko på 2.500 kr. + den policebestemte selvrisiko. Dette kunne fx være, hvis gennemtræk i huset forårsager en skade på din dør.


Væsketab

I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør eller stikledninger dækker forsikringen dokumenterede udgifter til tab af vand, olie og gas, såfremt udgifterne ikke refunderes af andre.


Mekaniske funktionsfejl

Her dækkes mekaniske funktionsfejl. Det kan være fejl og svigt i husets faste elektriske installationer som f.eks. centralvarmefyr, varmepumper, hårde hvidevarer, tyverialarm og elektriske markiser. Installationerne er dækket i 5 år fra første købsdato. Hvis en installation er købt brugt, er den dækket fra anskaffelsesdatoen, og indtil 5 år fra installationen blev købt første gang hos en forhandler.

 


 

 


 

Storm

Få tips og tricks til, hvordan du forebygger stormskader, eller bliv klogere på, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Læs mere

 Skybrud

Er der varslet skybrud i det område, hvor du bor, eller har du brug for hjælp til en skade, kan du læse mere her.

Læs mere

Tøbrud

Efter en større mængde snefald, er der risiko for skader på huset, når tøvejret kommer. Læs her, hvordan du er dækket.

Læs mere

 


 

Spørgsmål og svar

Dækker husforsikringen skjulte rør og stikledninger?

Husforsikringen dækker utætheder, der opstår i bygningens skjulte rør og stikledninger, herunder også skader i brønde. Hertil dækkes de skader, der findes ved TV-inspektion, hvis de har fejlklasse 3 eller derover.

Desuden dækkes følger efter en dækningsberettiget skade, f.eks. fugt eller rotter.

Er min garage, carport eller mit skur dækket?

Ja - udhuse op til 75 kvadratmeter er gratis medforsikret. I policen vil det fremgå, hvis der er indskrænkninger i dækningen.

Er jeg forsikret mod skybrud?

Ja, hvis der er konstateret skybrud, og vandet ikke kan komme væk, er der dækning på policen. Hvis der ikke er erklæret skybrud, kan der være dækning for følgeskaderne, hvis der er tilvalgt udvidelsen "Skadedyr, udvidet vandskade og kosmetiske forskelle" til Husforsikringen.

Kan jeg spare penge med et vandsikringsanlæg?

Ja, med et DANTæt vandsikringsanlæg kan du spare mange penge på tilvalgsdækningen 'Rørskadedækning' på din Husforsikring og Sommerhusforsikring.

Læs mere om dine unikke fordele her, og se hvor meget du kan spare ved at installere en DANTæt vandalarm.

Forsikringsordbog – Husforsikring

Afdrag på selvrisiko: Du kan vælge at dele betalingen af din selvrisiko op i mindre bidder – helt uden renter og gebyrer! Du vælger selv, om du vil betale over 2, 4, 6 eller maks. 8 måneder – så længe raten pr. måned udgør mindst 250 kr.

Ansvarsforsikring: En Ansvarsforsikring dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller deres ejendele. En Ansvarsforsikring er lovpligtig til bil, hund, motorcykel og knallert. Alle disse kan fås hos Aros Forsikring.

Dækningssberettiget skade: En skade er dækningsberettiget, hvis skadens omstændigheder opfylder kravene, som de fremgår i forsikringsbetingelserne.

Erstatningssum: Erstatningssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringssummen: Det samme som erstatningssummen. Forsikringssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringstageren: Den person, der underskriver og dermed køber forsikringen. Dækker forsikringen også husstanden, vil alle med fast bopæl på husstanden betegnes som forsikrede.

Genanskaffelsesprisen: Det beløb, en genstand vurderes til, hvis den er bortkommet, ikke kan repareres eller ikke kan genanskaffes. Genanskaffelsesprisen vurderes ud fra genstandstype, alder og evt. stand.

Glas og sanitet: Betegnelse for vinduer, toilet, kogeplader, kumme og håndvaske.

Godtgørelse: Det samme som erstatningssummen. Det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Helkunde: Du er helkunde hos Aros Forsikring, hvis du har 3 eller flere af vores hovedprodukter. Dermed opnår du en rabat på 10% på alle dine forsikringer samt andre fordele. Hovedprodukterne består af Indbo- Hus-, Sommerhus-, Bil-, Elbil- og Ulykkesforsikring.

Helårsbolig: En helårsbolig er et hus, der er beregnet til beboelse hele året rundt. Fritids- og sommerhuse kan under visse omstændigheder lovmæssigt blive betragtet som helårsboliger.

Husejeransvarsforsikring: Som husejer har man ansvaret for skader, der pådrages andre personer, deres dyr og ejendele. Det kunne f.eks. være en fodgænger, der falder og slår sig på husets fortov, der ikke er ryddet for sne. Med en Husejeransvarsforsikring dækkes skader, der er forsikringstagerens ansvar.

Husforsikring: Husforsikringen dækker dit hus ved brand, bygningsbeskadigelse (inkl. husejeransvar), tyveri- og hærværk, storm-, vand-, kortslutnings- og frostskader samt pludseligt opståede skader. Hertil fås en række tilvalgsforsikringer.

Husforsikring Udvidelse I: En Udvidelse I på Husforsikringen dækker

  • Kosmetiske forskelle ved skader
  • Udvidet vandskade
  • Udsivning fra synlige installationer
  • Skader fra skadedyr

Husforsikring Udvidelse II: En Udvidelse II på Husforsikringen dækker

  • Fejl og svigt i husets faste elektriske installationer
  • Pludselig skade sket ved daglig brug
  • Tab af vand/olie/gas ved en skade på rør eller stikledning

Husstand: Hvem er omfattet? Alle der er registreret på adressen er omfattet af forsikringer, der dækker hele husstanden. Desuden gælder Indboforsikringen for alle børn under 21, selvom de ikke bor på adressen. Det er dog en forudsætning, at barnet bor alene.

Indbrudstyveri: Når der begås indbrud i dit hjem. For at der kan være tale om et indbrudstyveri, skal der være synlige tegn på opbrud.

Indeksregulering: At en forsikring er indeksreguleret betyder, at prisen kan reguleres hvert år i takt med lønindekset.

Lovliggørelseserstatning: Den mérpris, det ville koste at genopføre eller reparere et nyt hus i forhold til dit ældre hus. Er dit hus derfor fra f.eks. 1970, vil nye byggekrav gøre huset dyrere at genopføre eller reparere. Lovliggørelsesprocenten er på 10%. Lovliggørelsesprocenten gør, at de nye byggekrav vil blive finansieret med op til 10% af din gamle husstands vurderede pris.

Mit Aros: Mit Aros er din kundeportal. Her kan du se dine policer, tidligere skader, lave fuldmagter, mm. Du finder Mit Aros her.

Police: Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft og får den tilsendt med post eller via e-Boks. Din police er også tilgængelig, når du logger ind på Mit Aros.

Præmie: Din præmie er den pris, du betaler for at have forsikringen. Din præmie kan betales årligt, halvårligt eller månedligt.

Restværdi:  Beskadiges din bygning med mindst 50% af nyværdien, kan du vælge at få den revet ned og i stedet opført en tilsvarende ny. Du kan dog også vælge at få den ’gamle’ repareret, hvis du foretrækker det. Restværdidækning er en del af din Husforsikring.

Selvrisiko: Det beløb, du som kunde selv skal betale for at benytte dig af en forsikring ved en skade. Selvrisikoens beløb varierer fra forsikring til forsikring, og kan ved visse forsikringer reguleres af dig som kunde. Du kan se dine selvrisici på Mit Aros.

Skadevolder: Personen, der i en skadesituation er ansvarlig for skaden.

Skjulte rør og kabler: Ved skjulte rør og kabler forstås rør og kabler, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende lukkede rum. For at forsikre disse, skal du tilvælge ”Skjulte rør og kabler” til din Husforsikring.

Stikledninger: Stikledninger er en fællesbetegnelse for de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen.

Tilvalgsforsikring: Med tilvalgsforsikringer kan du skræddersy dine forsikringer, så de passer til netop dine behov.

Tinglysning: Tinglysningen er en offentlig registrering af alle dine ejendele, ejendom, værdier, aktiver, osv.

 

Forbehold: Denne ordbog kan  have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser under https://www.aros-forsikring.dk/forsikringer/forsikringsbetingelser/

 


 

Vilkår

Siden her indeholder en kort oversigt over Aros Forsikrings nyeste betingelser for forsikringen. Oversigten kan derfor have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser herunder. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste betingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.

Betingelser for husforsikring Betingelser for husforsikring
Faktaark

 

Forsikringsbetingelser

Har du allerede en husforsikring hos Aros Forsikring? Se dine betingelser på Mit Aros. Vær opmærksom på, at du kan have andre betingelser som kunde hos Aros Forsikring – log ind på Mit Aros og se de betingelser, der gælder for lige netop dig.

Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen på

7010 4222  


 

Har du den bedste husforsikring og til en god pris?

Huset danner rammen om dit liv, og derfor skal du også føle dig i gode hænder, hvis uheldet er ude, og der sker en skade på dit hus. Når du tegner en husforsikring, er det derfor vigtigt, at den dækker bygningsskader forårsaget af brand, storm, vand og frost, da du ellers risikerer at stå med en stor og uoverskuelig regning. 


Dækning ved kortslutning

Med vores husforsikring er du også dækket, hvis der skulle ske skader på elektriske ledere eller komponenter, som skyldes kortslutninger, fx hvis der sker overspænding i din vaskemaskine, tørretumbler eller andre af dine elektriske apparater. Vær dog opmærksom på, at din husforsikring ikke dækker, hvis der er fejlmontering eller ulovlige installationer på dine hårde hvidevare eller elektriske apparater.


Husk tilvalgsforsikringer

Har du behov for at gøre din husforsikring endnu bedre, kan du skræddersy unikke tilvalgsforsikringer til din husforsikring til en god pris. Fx en udvidet vandskadedækning, der dækker følgeskader efter et utæt tag. Det er vigtigt, at din husforsikring har netop de dækninger, som passer til dine behov og det område, du bor i. Bor du fx i et område med risiko for oversvømmelse, er det en god idé at tegne forsikringer og tilvalgsforsikringer, som kan hjælpe dig, hvis dit hus bliver ramt – ellers kan det gå hen og blive meget dyrt.


Husforsikring pris

Vi vil gerne skabe de allerbedste rammer for dig og din familie, og derfor er der også særlige fordele for dig, der vælger at samle dine forsikringer hos os og blive helkunde. Du er helkunde, hvis du har tre af de følgende forsikringer hos os: husforsikring, indboforsikring, ulykkesforsikring, sommerhusforsikring, bilforsikring eller elbilforsikring. Som helkunde får du 10 % rabat på de førnævnte forsikringer samt på vores hundeforsikring. Du kan læse mere om vores helkundefordele her.

Ønsker du at kende din husforsikring pris, kan du benytte vores webshop øverst på siden. Du er også altid velkommen til at booke en tid til en uforpligtende forsikringsgennemgang via denne formular eller ringe herind på tlf. 7010 4222. Vores dygtige medarbejdere i kundeservice sidder klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 08.00-20.00 og fredag kl. 08.00-16.00, og vi har ingen telefonkø.

 


 

Andre forsikringer til dig 

indboforsikring-aros-forsikring
Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, Web CLEAN-UP, tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere
sommerhusforsikring-aros-forsikring
Sommerhusforsikring Vi dækker både dit sommerhus og dit faste indbo i sommerhuset.
Læs mere
ulykkesforsikring-aros-forsikring
Ulykkesforsikring Vi dækker varigt mén fra 5 % i forbindelse med personulykker.
Læs mere
bilforsikring-aros-forsikring
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere