Sommerhusforsikring

Et sommerhus byder på mange glæder for dig og din familie. Som ejer af et sommerhus har du brug for en udvidet sommerhusforsikring, der både dækker dit sommerhus og dit faste indbo, så du ikke skal være bekymret, hvis uheldet er ude. Ønsker du at finde din sommerhusforsikring pris, kan du bruge vores prisberegner herunder.
Vær sikker på mere

Beregn prisen på din
sommerhusforsikring
i vores webshop

Hvad indeholder din sommerhusforsikring?

Vores sommerhusforsikring dækker ikke bare selve bygningen – den indeholder også en sumløs indboforsikring, som dækker dit faste indbo i sommerhuset.

Indbo (sumløs)

Du får en sumløs dækning ved skade af dit faste indbo i sommerhuset. Bliver du fx udsat for et indbrud i dit sommerhus, dækker forsikringen på samme vilkår som din almindelige indboforsikring. At indboforsikringen er sumløs, betyder, at der ikke er et øvre loft for værdien af dit indbo. På den måde er du sikker på, at du ikke er underforsikret.
 

Brand

Branddækningen dækker skade på dit sommerhus som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og pludselig tilsodning.

Anden skade (inkl. storm)

Anden bygningsbeskadigelse dækker dit sommerhus ved fx kortslutning, skade på bygningen efter tyveri, skade på bygningen efter hærværk, udstrømning af vand fra en beholder på mere end 20 liter, storm, oversvømmelse som følge af sky- eller tøbrud eller pludselig skade.

Retshjælp

Under retshjælpsforsikringen dækkes dine sagsomkostninger ved visse private retssager, der indbringes for domstolene eller behandles ved voldgift.
 

Husejeransvar

Hvis du som ejer af dit sommerhus bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, dækkes dit husejeransvar med op til 10 millioner kr. ved skade på andre personer og med op til 5 millioner kr. ved skade på genstande og dyr.
 

Har du spørgsmål til dine forsikringer, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 7010 4222

 


 

 


 

Vælg de rigtige tilvalgsforsikringer til dit sommerhus

Glas og sanitet

Glas og sanitets-forsikringen dækker alle former for brud på bygningens glas, vinduer, glaskogeplader og toilet samt håndvask.
 

Skjulte rør og kabler

Forsikringen dækker alle utætheder, der opstår i bygningens skjulte rør og kabler, samt skader, der udbreder sig derfra, såfremt utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen.

Stikledning

Forsikring af stikledninger dækker skader sket som følge af utætte stikledninger i jorden.
 

Kosmetiske forskelle

Ved en skade på glas og sanitet, skjulte rør og kabler samt stikledninger dækker forsikringen 50 % af udgiften til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede glas, sanitet, fliser og klinker.
 

Udvidet vandskade

Udvidet vandskade-forsikringen dækker skade som følge af vandskade, fx skade efter nedbør, grundvand eller fygesne. Den dækker også udsivning fra synlige installationer samt fra beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter.

Anden pludselig skade

Anden pludselig skade-forsikringen dækker pludselig skade opstået ved aktiviteter, der normalt forekommer i et sommerhus. For enhver skade gælder ved denne forsikring en selvrisiko på 2.000 kr. + den policebestemte selvrisiko. Dette kunne fx være, hvis gennemtræk i sommerhuset forårsager en skade på din dør.

Væsketab

I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør eller stikledninger dækker forsikringen dokumenterede udgifter til tab af vand, olie og gas, hvis udgifterne ikke refunderes af andre. Din selvrisiko er i denne forbindelse 3.000 kr. + den policebestemte selvrisiko.
 

Mekaniske funktionsfejl

Her dækkes mekaniske funktionsfejl. Det kan være fejl og svigt i husets faste elektriske installationer som f.eks. centralvarmefyr, varmepumper, hårde hvidevarer, tyverialarm og elektriske markiser. Installationerne er dækket i 5 år fra første købsdato. Hvis en installation er købt brugt, er den dækket fra anskaffelsesdatoen, og indtil 5 år fra installationen blev købt første gang hos en forhandler.

Svamp og insekt

Med en forsikring mod svamp og insekt er du dækket mod bygningsskader forårsaget af trænedbrydende svampe og/eller træødelæggende insekter. Din selvrisiko er på 1.750 kr.

Råd

Ønsker du at være dækket mod rådskader, der ødelægger træets bæreevne eller funktion, er det denne forsikring, du skal tilvælge. Din selvrisiko er på 1.750 kr.
 

Udlejning

Med en lejeskadeforsikring er du dækket, hvis der sker skader, mens du udlejer dit sommerhus. Din selvrisiko er på 2.000 kr.

Pludselig skade

Denne forsikring dækker pludseligt opståede skader på dit indbo i sommerhuset. Dvs. skader, der sker på dine ting med øjeblikkelig skadevoldende virkning. Din selvrisiko er på 1.000 kr.
 

Elektronik

Når du tegner en elektronikforsikring til dit indbo i sommerhuset, er du dækket for funktionsfejl og pludselig skade på alle elektriske apparater og hårde hvidevarer, som hører fast til i sommerhuset. Din selvrisiko er på 500 kr.

 


 

Er dit sommerhus klar til vinteren?

Få tips og tricks til, hvordan du passer godt på dit sommerhus i vinterhalvåret, så det ikke tager skade i det kolde vejr.

Læs mere

Sådan forebygger du indbrud i sommerhuset

Vi har lavet en guide til dig med 8 forebyggende strategier til at undgå indbrud i sommerhuset.

Læs mere

Tyveri af brænde og træpiller: Er du dækket?

Er du bekymret for, at nogen stjæler brænde eller træpiller fra din sommerhusgrund? Læs med her, og bliv klogere på, hvordan du er dækket.

Læs mere

 


 

Spørgsmål og svar

Forsikringsordbog – Sommerhusforsikring

Afdrag på selvrisiko: Du kan vælge at dele betalingen af din selvrisiko op i mindre bidder – helt uden renter og gebyrer! Du vælger selv, om du vil betale over 2, 4, 6 eller maks. 8 måneder – så længe raten pr. måned udgør mindst 250 kr.

Ansvarsforsikring: En Ansvarsforsikring dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller deres ejendele. En Ansvarsforsikring er lovpligtig til bil, hund, motorcykel og knallert. Alle disse kan fås hos Aros Forsikring.

Dækningssberettiget skade: En skade er dækningsberettiget, hvis skadens omstændigheder opfylder kravene, som de fremgår i forsikringsbetingelserne.

Erstatningssum: Erstatningssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringssummen: Det samme som erstatningssummen. Forsikringssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringstageren: Den person, der underskriver og dermed køber forsikringen. Dækker forsikringen også husstanden, vil alle med fast bopæl på husstanden betegnes som forsikrede.

Genanskaffelsesprisen: Det beløb, en genstand vurderes til, hvis den er bortkommet, ikke kan repareres eller ikke kan genanskaffes. Genanskaffelsesprisen vurderes ud fra genstandstype, alder og evt. stand.

Glas og sanitet: Betegnelse for vinduer, toilet, kogeplader, kumme og håndvaske.

Godtgørelse: Det samme som erstatningssummen. Det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Helårsbolig: En helårsbolig er et hus, der er beregnet til beboelse hele året rundt. Fritids- og sommerhuse kan under visse omstændigheder lovmæssigt blive betragtet som helårsboliger.

Husstand: Hvem er omfattet? Alle der er registreret på adressen er omfattet af forsikringer, der dækker hele husstanden. Desuden gælder Indboforsikringen for alle børn under 21, selvom de ikke bor på adressen. Det er dog en forudsætning, at barnet bor alene.

Husejeransvarsforsikring: Som husejer har man ansvaret for skader, der pådrages andre personer, deres dyr og ejendele. Det kunne f.eks. være en fodgænger, der falder og slår sig på husets fortov, der ikke er ryddet for sne. Med en Husejeransvarsforsikring dækkes skader, der er forsikringstagerens ansvar.

Indbrudstyveri: Når der begås indbrud i dit hjem. For at der kan være tale om et indbrudstyveri, skal der være synlige tegn på opbrud.

Indeksregulering: At en forsikring er indeksreguleret betyder, at prisen kan reguleres hvert år i takt med lønindekset.

Lovliggørelseserstatning: Den mérpris, det ville koste at genopføre eller reparere et nyt hus i forhold til dit ældre hus. Er dit hus derfor fra f.eks. 1970, vil nye byggekrav gøre huset dyrere at genopføre eller reparere. Lovliggørelsesprocenten er på 10%. Lovliggørelsesprocenten gør, at de nye byggekrav vil blive finansieret med op til 10% af din gamle husstands vurderede pris.

Mit Aros: Mit Aros er din kundeportal. Her kan du se dine policer, tidligere skader, lave fuldmagter, mm. Du finder Mit Aros her.

Police: Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft og får den tilsendt med post eller via e-Boks. Din police er også tilgængelig, når du logger ind på Mit Aros.

Præmie: Din præmie er den pris, du betaler for at have forsikringen. Din præmie kan betales årligt, halvårligt eller månedligt.

Restværdi:  Beskadiges din bygning med mindst 50% af nyværdien, kan du vælge at få den revet ned og i stedet opført en tilsvarende ny. Du kan dog også vælge at få den ’gamle’ repareret, hvis du foretrækker det. Restværdidækning er en del af din Husforsikring.

Selvrisiko: Det beløb, du som kunde selv skal betale for at benytte dig af en forsikring ved en skade. Selvrisikoens beløb varierer fra forsikring til forsikring, og kan ved visse forsikringer reguleres af dig som kunde. Du kan se dine selvrisici på Mit Aros.

Skadevolder: Personen, der i en skadesituation er ansvarlig for skaden.

Skjulte rør og kabler: Ved skjulte rør og kabler forstås rør og kabler, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende lukkede rum. For at forsikre disse, skal du tilvælge ”Skjulte rør og kabler” til din Husforsikring.

Stikledninger: Stikledninger er en fællesbetegnelse for de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen.

Sumløs Indboforsikring: Vores Indboforsikring har ikke noget maksimum for den samlede værdi af dit indbo.

Tilvalgsforsikring: Med tilvalgsforsikringer kan du skræddersy dine forsikringer, så de passer til netop dine behov.

Tinglysning: Tinglysningen er en offentlig registrering af alle dine ejendele, ejendom, værdier, aktiver, osv.

Forbehold: Denne ordbog kan  have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser under https://www.aros-forsikring.dk/forsikringer/forsikringsbetingelser/

 


 

Vilkår

Siden her indeholder en kort oversigt over Aros Forsikrings nyeste betingelser for forsikringen. Oversigten kan derfor have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser herunder. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste betingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.

 

Betingelser for sommerhusforsikring

Betingelser for ny sommerhusforsikring

 

Forsikringsbetingelser

Har du allerede Sommerhusforsikring hos Aros Forsikring? – Se dine betingelser på Mit Aros. Vær opmærksom på, at du kan have andre betingelser som kunde hos Aros Forsikring – log ind på Mit Aros. og se de betingelser, der gælder for lige netop dig.

Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen:

7010 4222  

 


 

Er dit sommerhus forsikret optimalt?

Har du et sommerhus, eller overvejer du at investere i et, så skal du have styr på forsikringerne. Vi hjælper dig med at skræddersy en sommerhusforsikring, som passer til dig og dine behov. Det betyder for eksempel, at du selv vælger, hvilke tilvalgsforsikringer du ønsker at supplere din forsikring med.
 

Vi dækker også dit faste indbo

Med vores sommerhusforsikring er dit faste indbo i sommerhuset også dækket. Skulle der ske et indbrud i dit sommerhus, er du derfor dækket på de samme vilkår som på din almindelige indboforsikring. Du kan læse mere om vores indboforsikring her. Du kan desuden vælge at opgradere forsikringen med en elektronikforsikring eller en forsikring for pludselig skade.

Hvis uheldet er ude

Skulle der ske en skade på dit sommerhus, eller sker der et indbrud i dit sommerhus, kan du altid få hjælp af vores dygtige skadebehandlere. Du kan anmelde skaden online døgnet rundt på Mit Aros, og ellers kan du også altid ringe til vores skadeafdeling på tlf. 8734 5099. De sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage kl. 08.00-16.00.
 

Sommerhusforsikring pris

Ønsker du at kende prisen på din sommerhusforsikring? Prøv vores prisberegner øverst på siden. Her får du med det samme svar på, hvor meget det vil koste at tegne en sommerhusforsikring hos os, og du bestemmer selv, hvilke tilvalgsforsikringer du ønsker at supplere din forsikring med. Er du i tvivl om, hvordan vi kan dække dig, eller har du spørgsmål til dine forsikringer, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 7010 4222. Vores dygtige medarbejdere i kundeservice sidder klar til at hjælpe dig mandag til torsdag kl. 08.00-20.00 og fredag kl. 08.00-16.00 – og vi har ingen telefonkø.

 


 

Andre forsikringer til dig

husforsikring-aros-forsikring
Husforsikring Sikrer dig mod skader forårsaget af brand, storm, vand og frost.
Læs mere
indboforsikring-aros-forsikring
Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, Web CLEAN-UP, tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere
ulykkesforsikring-aros-forsikring
Ulykkesforsikring Vi dækker varigt mén fra 5 % i forbindelse med personulykker.
Læs mere
bilforsikring-aros-forsikring
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere